Byggnader

Byggnader i natursten har normalt en lång livslängd. Natursten är inget entydigt begrepp och vissa stentyper i en viss miljö kan efter något hundratals år behöva restaureras. Med hjälp av modern teknik och kvalificerade hantverkare/stenhuggare kan vi återställa en fasad på t.ex. en kyrka så att den klarar hundratals år till. Det kan röra sig om stora projekt med byte av all natursten på en kyrka eller annan byggnad och det kan också vara ett litet begränsat projekt t.ex. en portal i en äldre bostadsfastighet. Det kan också gälla en fastighet från första halvan av 1900-talet, vars marmorfasad behöver en restaureringsinsats.

Yrkesskicklighet och modern teknik

Gemensamt för alla restaureringsinsatser är att de kräver stor yrkesskicklighet, omsorg och planering. Våra stenhuggare och montörer är specialister på restaurering av naturstensfasader. Deras hantverkskunskap i kombination med modern teknik gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar.

Vi mallar av befintliga stendetaljer eller gör gipsavgjutningar och silikonformar. Vi väljer stensort som stämmer väl in med den befintliga stenen och påbörjar tillverkningen. Vi del- eller nytillverkar stendetaljer i våra egna lokaler med egna stenhuggare och lärlingar som vi utbildar. Efter tillverkning demonterar våra montörer de trasiga stendetaljerna och monterar de nytillverkade.

Vi tillverkar även stendetaljer på beställning, där våra kunder har mallar som vi tillverkar efter.

Vi har samarbete med andra yrkesskickliga yrkesgrupper. Ibland behöver det bytas fönster, tegel, putsning av fasad, konservering av sten. Vi sätter ihop en grupp av proffs och du kan känna dig trygg.

Stora Hammars Nya Kyrka, Höllviken


Stora Hammars Nya Kyrka i Höllviken (Höllvikens församling, Skåne län)

Höllvikens nya kyrka ritades av arkitekten Magnus Steendorf som år 1890 presenterade förslagsritningar till en byggnad i renässansstil. Under följande år projekterades kyrkobyggnaden och färdigställdes för invigning 1902.

Fasaderna på Stora Hammars nya Kyrka är uppbyggda av rött tegel och dekor av Komstadkalksten som har vittrat sönder och klov har öppnat sig vilket medför ett estetiskt förfall och även en säkerhetsrisk beroende på nedfallande stendetaljer.

Marmor & Granit AB har uppdraget att utskifta Komstadkalkstenen till Svart Jämtlandskalksten som har längre livslängd och kan dimensioneras för ett säkrare montage tack vare Jämtlandskalkstenens uppbyggnad.

Jämtlandskalkstens egenskaper ger kyrkan en ny hållbar fasad och samtidigt bibehåller utseendet.

Våra duktiga hantverkare tillverkar/kopierar under vinterhalvåret de gamla stendetaljerna på traditionellt vis genom stenhuggning samtidigt som den moderna tekniken med laserscanning och CNC maskiner utnyttjas.

Utskiftningen sker under sommarhalvåret och naturligtvis av våra egna montörer.

Arbetet beräknas i 7 Etapper (2011-2017).

 Stora Herrestad, Ystad

Arlövs kyrka och kapell, Arlöv

General Ulfeldt, Kristianstad

Kv Oskar II, Helsingborg

Kv Oskar II Nr 12, Sundstorget, Helsingborg (Oskar 1112 (del av), Sundstorget 5)

Byggnadsår: 1902-03

Arkitekt: Alfred Hellerström

Byggmästare och byggherre: byggmästare Anders P Retzner

Femvånings bostads- och kontorsbyggnad med kalkstens- och sandstensfasad.

Marmor & Granit AB fick uppdraget att se över fasaden då några stenkvadrar verkade vara på väg att falla ner. Vi konstaterade också att så var fallet.

Vi upptäckte att stendetaljerna på fasaden är felkramlade med järnkramlor som rostat sönder. Detta beroende på att fogarna var helt och hållet bortvittrade.

Järnkonstruktionen som säkrar och bär upp det vackert dekorerade burspråket var i bristfälligt skick och fick bytas ut samt rostande järn som spjälkat upp naturstensdetaljer som kapitäl, stolpar och kvadersten.

Som ersättningssten har vi fått använda Portlandskalksten och Obernkirchner sandsten.

 

St Gertrud, Malmö

Vi utförde naturstensarbetena vid konstruktionsarbetet för förstärkning av burspråken.

Arbetena utfördes med den befintliga Fjäråsgnejsen och vissa detaljer ersattes med Ekerödssyenit och Nero Africa.

Markstenen i Gångtunneln sattes om på grund av arbeten med garagevalv under fastigheten befintliga plattor med Fjäråsgnejs kunde återmonteras.

Hela den brunoxiderade fasaden av Ekebergsmarmor slipades ren till en ny fräsch yta och samtliga fasadplattor i Ekebergsmarmor säkerhetsdubbades.

Se artikel i STEN 2011/3

 

Sjöbergska Palatset, Malmö


Sjöbergska Palatset är ett byggnadsminnesmärkt hus i hörnet av Drottningtorget i Malmö.

Palatset uppfördes mellan 1893 och 1894 av fabrikör Axel Paulus Sjöberg efter ritningar av arkitekten Alfred Arwidius. Byggnaden har fyra våningar och är byggd i gult tegel med dekorhuggen kalksten. Den är ett välbevarat exempel på påkostad palatsarkitektur i nyrenässans från slutet av 1800-talet. Bland palatsets utsmyckningsdetaljer återfinns Sjöbergs firmamärke, den bevingade hästen.

Vi har tillverkat dockor/spiror, hela frontespiser i Borghamnskalksten för restaureringen av Sjöbergska palatset på beställning från Stucco Maestro.

Arbetena utfördes under ledning av Folke Carlssons Bygg AB som var generalentreprenör. Konserveringsarbetena utfördes av Stucco Maestro.

 

Heliga Trefaldighetskyrkan, Kristianstad

 

Framtidens Hus, Kristianstad

Framtidens Hus är en byggnad mitt på Lilla Torg i Kristianstad som uppfördes 1962. Den ägs sedan 2001 av Claes Dahlqvists fastighetsförvaltning, och har under åren genomgått vissa förändringar. Som underentreprenör till SKANSKA utförde Marmor & Granit naturstensarbetena med att utskifta Ca 200 m2 Ekebergsmarmor på högdelens fasadhörnor samt vissa bitar på lågdelarna av huset.

  • Jag köpte oregelbunden Offerdalsskiffer av Marmor & Granit och det blev verkligen mycket snyggare än massproducerade betongplattor på uteplatsen. Anders Olsson
    Hässleholm